Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

paramour
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl viaP4RIAS P4RIAS

February 18 2019

paramour
5063 a2bc
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin

February 14 2019

paramour
paramour
1327 fefd
paramour

February 13 2019

paramour
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld

February 12 2019

paramour
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaiga-xvl iga-xvl
paramour
Lubię Cię obok.
Reposted fromloveproof loveproof viairmelin irmelin
paramour
6733 3a0b 500
paramour
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viairmelin irmelin

February 11 2019

paramour
5987 a35c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
paramour
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaxvcth xvcth
paramour
Dzisiaj jestem już pewna - wolę być ładna niż mądra.
Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje.
Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje.
— Julia Marcell - Tarantino
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacytaty cytaty
paramour
paramour
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin

February 05 2019

paramour

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

February 03 2019

4644 a853
Reposted fromtwice twice viazabka zabka
paramour
paramour
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viaxvcth xvcth
paramour
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl